تماس با مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

دکتر فاطمه رجعتی

rajati

تلفن: 38360019

فاکس: 38357778

آدرس ایمیل :f_rajati_12@yahoo.com