تماس با مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

دکتر فاطمه رجعتی

rajati

تلفن:08338369850

فاکس: 08338357778

آدرس ایمیل :f_rajati_12@yahoo.com