معاون کتابخانه

فریده اکبرزاده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:09183310151

آدرس ایمیل : akbarzadehfar@ymail.com

  

واحد IT

فریده تکلو

کارشناس ارشد کامپیوتر

کارشناس مسئول IT

تلفن: 08338363171

آدرس ایمیل : takaloo@kums.ac.ir


واحد پورتال واحد آموزش

ویدا ملکیان

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

کتابدار

تلفن: 08338369852

آدرس ایمیل :v.malekian@kums.ac.ir

 

واحد آموزش

فریده اکبرزاده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار مسئول

تلفن: 08338369852

آدرس ایمیل : akbarzadehfar@ymail.com

 

واحد ترجمان دانش

گیتی زنگنه مهر

کارشناس پرستاری

کارشناس توسعه و فناوری

تلفن: 08338369851

آدرس ایمیل :gzangene@yahoo.com


واحد سمعی بصری

پرویز نظری

مسئول سمعی بصری

تلفن: 09188302247

 

واحد فهرستنویسی

الهام تندیشه

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار

تلفن:

آدرس ایمیل :elinaz98758@yahoo.com

 

واحد فهرستنویسی

پریوش کوه شکاف

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

تلفن: 09188576145

آدرس ایمیل :pkouhshekaf@yahoo.com

 

واحد پایگاه عرضه اطلاعات علم سنجی

فرض اله عزیزی نصرآبادی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 

تلفن: 38361058083

آدرس ایمیل :azizifarzollah@gmail.com

 

واحد پایگاه عرضه اطلاعات

 

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابدار

تلفن:

آدرس ایمیل :elinaz98758@yahoo.com

 

واحد کتابدار بالینی

کارشناس کتابدار بالینی

حدیث رحیمی

تلفن: 09180645306

آدرس ایمیل : hadis96rahimi@gmail.com

 

واحد کتابدار بالینی

کارشناس کتابدار بالینی

میلاد حیدری‌

تلفن: 09019809394

آدرس ایمیل : heydarimilad646@gmail.com

 

دبیرخانه

افسانه عبداله زاده

دیپلم

تلفن: 09183852272

 

واحد نشریات

شراره مخصوصی

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس توسعه و فناوری

تلفن: 08338369854

آدرس ایمیل : papirous366@gmail.com

 

واحد نشریات

سهیلا رستمی

کارشناس کتابداری

تلفن: 08338369854

آدرس ایمیل :golestaneh89@yahoo.com

 

واحد مرجع

مهناز لارتی

کارشناس کتابداری

کتابدار

تلفن: 09183305872

آدرس ایمیل :bostan1372@gmail.com

     

واحد امانت

عزیز محمدی

کارشناس علوم کتابداری

کتابدار

تلفن: 09183314825

آدرس ایمیل :aziz-mohammadi@yahoo.com

  

کارشناس برنامه عملیاتی

دکتر عبدالرسول چایچی

پزشک عمومی

تلفن: 09181321191

آدرس ایمیل : achaichi@kums.ac.ir

 

واحد امانت

غلامحسین جمالی

کارشناس علوم کتابداری

کتابدار

تلفن: 09182970305

آدرس ایمیل :saeed3752002@yahoo.com