تماس با رییس کتابخانه مرکزی

دکتر گلاره حاتم

دکتر گلاره حاتم

تلفن: 38360019

فاکس: 38357778

آدرس ایمیلgelareh.hatam@kums.ac.ir