تماس با رییس کتابخانه مرکزی

دکتر گلاره حاتم

دکتر گلاره حاتم

تلفن: 08338360019

فاکس: 08338357778

آدرس ایمیلgelareh.hatam@kums.ac.ir