مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

دکتر عبدالحمید ذکایی

دانشیار بیهوشی قلب

تلفن: 08338369850 

فکس: 08338357778 

آدرس ایمیل: hamid_zakaii@yahoo.com

 

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

الهام تندیشه

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 08338360019

آدرس ایمیل :tandisheh1396@gmail.com

 

رییس گروه واحد ترجمان دانش

گیتی زنگنه مهر

کارشناس ارشد پژوهشگری

تلفن: 08338360019

آدرس ایمیل :gzangene@yahoo.com

 

کارشناس مسئول پورتال - مسئول برنامه عملیاتی

ویدا ملکیان

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

واحد پورتال (مانا، کتابخانه تحت وب آریان)

تلفن: 08338363171

آدرس ایمیل :v.malekian@kums.ac.ir

  

کارشناس مسئول آموزش

فریده اکبرزاده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:09183310151

آدرس ایمیل : akbarzadehfar@ymail.com

واحد IT

حدیث وحیدی فر

کارشناس

کارشناس IT

تلفن: 08338363171

آدرس ایمیل :


مسئول سمعی بصری

پرویز نظری

واحد سمعی بصری

تلفن: 09188302247

  

کارشناس مسئول فهرستنویسی

پریوش کوه شکاف

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: 0838369852

آدرس ایمیل :pkouhshekaf@yahoo.com

 

واحد پایگاه عرضه اطلاعات علم سنجی

میلاد حیدری

کارشناس کتابداری

تلفن:08338361058

آدرس ایمیل :heydarimilad646@gmail.com

 

واحد کتابدار بالینی

حدیث رحیمی

کارشناس کتابدار بالینی

تلفن: 09180645306

آدرس ایمیل : hadis96rahimi@gmail.com

 

دبیرخانه

افسانه عبداله زاده

دیپلم

تلفن: 38360953-09183852272

 

واحد امانت

عزیز محمدی