1 . ارائه برنامه جامع جهت معرفی، حضور و استقرار واحد کتابدار بالینی در مراکز آموزشی درمانی در راستای رسیدن به اهداف برنامه پزشکی مبتنی برشواهد ( EBM)

2. معرفی اهداف و لزوم حضور کتابدار بالینی در بالین بیمار به تیم درمان در مراکز آموزشی درمانی

3. معرفی پایگاه های اطلاعاتی و آموزش جستجوی منابع در جهت پزشکی مبتنی بر شواهد(EBM) و بستر سازی تحقیقات بالینی

4 . جستجوی پایگاه های اطلاعاتی و بازیابی به روزترین اطلاعات و مستندات بالینی جهت پاسخگویی به نیازهای تیم درمان در زمینه پزشکی مبتنی برشواهد ( EBM)

5 . حضور در راندها و ژورنال کلاب های گروه های آموزشی بالینی

6 . همکاری در تهیه گایدلاین ها یا راهکارهای طبابت بالینی

7. تهیه و بروز رسانی منابع اطلاعاتی جهت آموزش به بیماران به واحد مربوطه

8 . تهیه گزارشات و آمارهای مورد نیاز فعالیت های کتابدار بالینی