1. برنامه ی 1 تا 3 ماهه ی گراندراندها قبل از اجرا توسط مدیران گروههای آموزشی تنظیم و به کتابدار بالینی مرکز اعلام می گردد.

2. مسئول گراند راند، توسط مدیران گروههای آموزشی انتخاب و معرفی می گردد.

3. مسئول گراند راند، case ها و سؤالات بالینی مرتبط با بیمار را حداقل دو روز قبل از گراندراند به منظور مصاحبه حضوری و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی در اختیار کتابداربالینی قرار می دهد.

4.کتابدار بالینی به همراه دستیار، به جستجو و بازیابی بهترین مقالات در پایگاههای اطلاعاتی

میپردازند.

5. دستیار و کتابدار بالینی، بهترین شواهد بالینی را ارائه می نمایند.

6.مدیران گروههای آموزشی، تسهیلات لازم جهت حضور کتابداربالینی در روز برگزاری گراندراند را فراهم می نمایند.

7. فرایند جستجو وبازیابی توسط ارائهدهنده و کتابدار بالینی پس از اجرای هر گراندراند ارزشیابی میگردد، سپس نقاط قوت و قابل اصلاح فرایند اجرای کتابدار بالینی در برنامه گراندراند شناسایی شده و در برنامه گراندراند بعدی اعمال می گردد.

8. در پایان هر نیمسال علاوه بر جمع بندی ارزشیابی گراندراند عوامل مرتبط شامل مدیران گروههای آموزشی، دستیاران و... ارزشیابی پایانی انجام و به شکل دورهای در برنامه ریزی گراندراندهای نیمسال بعدی اعمال می شود.