لزوم به روز بودن اطلاعات افراد بالینی )یک متخصص برای به روز نگه داشتن دانسته های خود باید در طول هفته 20 مقاله اصلی مطالعه کند. این رقم در مورد پزشک عمومی به 17 مقاله اصلی در روز می رسد. بدلیل محدود بودن زمان، نیاز به کتابدار بالینی جهت جستجو در منابع پزشکی مبتنی برشواهد مطرح است(.

- انفجار اطلاعات پزشکی

- فقدان دسترسی به اطلاعات به هنگام/ به موقع نیاز

- اختلاف عملکرد بین افراد بالینی

- شکاف بین پژوهش و طبابت

- افزایش حجم بیماران و پیچیدگی بیماریها

  در این مرحله نقش اصلی برعهده کتابدار بالینی است :

طرح پرسش بالینی

- جستجوی منابع مرتبط برای یافتن بهترین شواهد موجود

- ارزیابی صحت و اعتبار و سودمندی شواهد با دید انتقادی

- بکارگیری شواهد: ترکیب شواهد نقد شده با ارزشهای بیمار و تجربیات بالینی

- ذخیره سازی اطلاعات و ارزیابی نحوه انجام مراحل 1 تا 4 به منظور اصلاح مداوم کیفیت انجام آنها وهمچنین دسترسی آسان برای استفاده بعدی