در سال 1939 ، کتابداری پزشکی به عنوان یک حرفه جداگانه تشخیص داده شد. در سال 1947 ، اتحادیه کتابخانه پزشکی بطور رسمی یک برنامه آموزش مخصوص برای کتابداران پزشکی را پذیرفت و در سال 1948 اولین رشته کتابداری پزشکی به دانشگاه LIBRARYSERVICE در رابطه با خدمات کتابخانه کلمبیا در نیویورک پیشنهاد شد.

- در سال 1970 با رشد فنآوری اطلاعات، کتابداری پزشکی بالینی بوجود آمد.

- در سال 1971 ، خانم دکتر لامب پیشنهاد کرد که کتابداران و متخصصان اطلاعاتی آموزش دیده بایستی در تیم های مراقبت بهداشتی فعالیت نمایند.

- اولین برنامه کتابدار پزشکی بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه میسوری MISSOURI در شهر کانزاس اجرا شد.

- در سال 1994 دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا برنامه کتابداری پزشکی بالینی را شروع کرد که در نتیجه آن کتابداران به دانشجویان پزشکی آموزش می دادند تا چگونه به منابع اطلاعاتی پزشکی مورد نیازشان دست یابند.

- سپس کتابخانه پزشکی اسکاتلند، سه سیستم را اجرا نمود: اولین آن خدمات کتابداران پزشکی بالینی به کارمندان، دومی برای محققان پزشکی و سومی بیماران