کتابدار بالینی کسی است که در کتابخانه های بیمارستانی یا کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خدمات کتابداری ارائه می دهد و به طورمستقیم و غیر مستقیم در درمان بیماران نقش دارد و دارای توانایی هایی مانند:

- آشنایی با اصطلاحات پزشکی

- آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی حوزه پزشکی

- آشنایی با فناوری اطلاعات به منظور مدیریت اطلاعات

- آشنایی با زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حوزه پزشکی

- مهارت جستجو و بازیابی اطلاعات و روش های آن

- توانایی ارزیابی علمی اطلاعات بازیابی شده

- آشنایی با اصول سازماندهی اطلاعات و چکیده نویسی و نمایه سازی

- آشنایی با اصول تدریس

- توسعه دستورالعمل های بالینی

- توانایی برقراری ارتباط با دیگران

در نتیجه نقش اصلی کتابدار بالینی فراهم آوری سریع اطلاعات مرتبط با نیاز کادر پزشکی برای درمان بیماران می باشد