1.کتابدار بالینی با مراجعه به بخش آموزش گروه مربوطه ، برنامه یک ماهه ی مورنینگ ها را دریافت می کند.

2. هماهنگیهای لازم جهت شرکت حضوری توسط کتابدار بالینی ودستیار مسئول مورنینگ ها  صورت می گیرد.

3.دستیاران گروه آموزشی مربوطه،  شرح حال بیماران بستری شده در شیفت خود را گزارش می دهند.

4. اساتید حاضر از دستیاران ارائه دهنده گزارش ، در زمینه شیوه ویزیت وتجویزدارو پرسش 

می کنند.

5. کتابدار بالینی در مورد بیماری ، دارو یا تداخل دارویی با کلیدواژه مناسب در پایگاههای بالینی جستجو می کند .

6. کتابدار بالینی در مورد هر موضوع یک یا دو مقاله آپدیت ارائه می دهد.

7. فرایند جستجو وبازیابی توسط ارائه دهنده و کتابدار بالینی پس از اجرای هر مورنینگ ارزشیابی میگردد، سپس نقاط قوت و قابل اصلاح فرایند اجرای کتابدار بالینی در برنامه مورنینگ شناسایی شده و در برنامه مورنینگ بعدی اعمال می گردد.

8.. در پایان هر نیمسال علاوه بر جمع بندی ارزشیابی مورنینگ ها از عوامل مرتبط شامل مدیران گروههای آموزشی، دستیاران و... ارزشیابی پایانی انجام و به شکل دوره ای در برنامه ریزی مورنینگ های نیمسال بعدی اعمال می شود.