1. دستیابی تیم درمان به منابع روزآمد و مبتنی بر شواهد

2. رفع نیازهای اطلاعاتی تیم درمان

3. بهبود رفتار اطلاع یابی تیم درمان

4. آموزش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی با تاکید بر پایگاههای اطلاعات بالینی و منابع پزشکی مبتنی بر شواهد