تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹

یختقویم آموزشی کارگاه های حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی سال 1399

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

وضعیت

فیلم آموزشی

21/2/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیأت علمی

خانم فریده تکلو- خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

-

28/2/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

18/3/99

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

۲۴/3/99

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

25/3/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی

1/4/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

8/4/99

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی

scopus - web of science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشیpart2

9/4/99

۱۲-۹

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه اول)

Systematic ReviewsApplication & Importance

Interpretation of graphs and effect estimates in meta-analysis

اعضای هیأت علمی - دانشجویان-

کتابداران

دکتر پیام کبیری

دکتر فرید نجفی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1


فیلم آموزشی part2

۱۰/4/99

۱۲-۱۰

نکات کاربردی در انتشار مقالات علمی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر سجاد جعفری

برگزار شد

فیلم آموزشی

۱7/4/99

۱۲-۹

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه دوم)

How+to+Find+Systematic+Reviews

Systematic+Reviews+-+Publication+Bias

Cochrane+Iran_meeting+13980418

---

Heterogeneity

Critical+appraisal

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

کتابداران

دکتر پیام کبیری

---

دکتر فرید نجفی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

---

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

22/4/99

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

25/4/99

۱۲-۹

وبینار آموزشی Scopus

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

29/4/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینی Clinical key-Up to date

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

4/5/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی

5/5/99

۱۳-۱۱

وبینار آموزشیMendeley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

برگزار شد

فیلم آموزشی

11/5/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه-خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی

19/5/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

25/5/99

۱۲-۱۰

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی

15/6/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی

24/6/99

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

6/7/99

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

13/7/99

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

19/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

27/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی 

فیلم آموزشی

11/8/99

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

۱۹/8/99

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

برگزار شد

فیلم آموزشی

25/8/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی

2/9/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی

16/9/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی23/9/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest- WileyJohn

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده7/10/99

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری - خانم الهام تندیشه14/10/99

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده21/10/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینی Clinical key-Up to date

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده5/11/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی11/11/99

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی13/11/99

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی26/11/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی3/12/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی10/12/99

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشهشیوه شرکت درکارگاه مجازی

ثبت نام در کارگاه از طریق عضویت در سامانه پژوهان و داشتن پروفایل شخصی امکان پذیر است. نرم افزار Adobe connect را از پیوست برنامه کارگاه دانلود و بر روی سیستم خود نصب نمایید. از طریق آدرس http://vc.kums.ac.ir/workshopresearch لینک دسترسی به کلاس در زمان برگزاری فعال می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38369852 تماس حاصل فرمایید.

تقویم آموزشی کارگاه‌های مجازی کارشناسان و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه سال 1399

ردیف

کد کلاس

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

تاریخ ارزشیابی

مدرسین

1.      

990071

چگونه یک مقاله مروری بخوانیمpart1

 چگونه یک مقاله مروری بخوانیم part2

چگونه یک مقاله مروری بخوانیم  part3

چگونه یک مقاله مروری بخوانیم part4

9/4/1399 لغایت 17/4/1399

ساعت 12-9

31-29 شهریور

دکتر کبیری- دکتر نجفی

2.      

990072

رفرنس نویسی با Mendeley

25/4/1399 و 5/5/1399

ساعت 12-9

31-29 شهریور

آقای حسین اعظمی

3.      

990073

30/6/1399

ساعت13-9

10-8 مهر ماه

خانم فریده اکبرزاده - خانم فریده تکلو

4.      

990075

رفرنس نویسی با End note

9/7/1399 و 16/7/1399

ساعت 10:30-8:30

24-22 مهرماه

خانم دکتر زهرا عطافر

5.      

990076

17/8/1399 و 18/8/1399

ساعت 13-9

29-27 آبان ماه

خانم دکتر رؤیا صفری - خانم دکتر فاطمه رجعتی

6.      

990078

آشنایی با ثبت اطلاعات و گزارش دهی موثر

29/9/1399

ساعت 13-9

4-2 دی ماه

آقای ایوب شهسواری

7.      

990077

آموزش پیشرفته کاربرد ترجمان دانش در حوزه علوم پزشکی

30/9/99

ساعت 13-9

4-2 دی ماه

دکتر رویا صفری

8.      

990081

شاخص ارزیابی و اعتبار سنجی مجلات

15/10/99

ساعت 13-9

6-4 بهمن ماه

خانم فریده اکبرزاده

9.      

990079

آماده سازی و بار گذاری اسناد و محتوای الکترونیکی در نرم افزارها و سامانه ها

20/10/1399

ساعت 13-9

30 دی ماه لغایت 2 یهمن ماه

خانم ویدا ملکیان

10.  

990082

چگونگی ایجاد و تکمیل پروفایل علم سنجی اعضاء هیات علمی

18/11/99

ساعت 13-9

30-28 بهمن ماه

دکتر آرام رضایی

11.  

990080

شاخص ها و سنجه های ارزیابی علم

2/12/99

ساعت 13-9

11-9 اسفند ماه

خانم فریده اکبرزاده