1. برنامه 1 تا 3 ماهه ژورنال کلابها قبل از اجرا توسط مدیران گروههای آموزشی تنظیم و به کتابدار بالینی مرکز اعلام می گردد.

2. مسئولین ژورنال کلابها، توسط مدیران گروههای آموزشی انتخاب و معرفی می گردد.

3.. ارتباط بین ارائه دهنده و کتابدار بالینی به عهده ی مسئولین ژورنال کلابها می باشد.

4. هماهنگیهای لازم جهت مصاحبهی حضوری توسط کتابدار بالینی و ارائه دهنده صورت

 می گیرد.

5.کتابدار بالینی به همراه ارائه دهنده، به جستجو و بازیابی بهترین مقالات در پایگاههای اطلاعاتی می پردازند.

6.مدیران گروههای آموزشی، تسهیلات لازم جهت حضور کتابدار بالینی در روز برگزاری ژورنال کلاب را فراهم می نمایند.

7. فرایند جستجو وبازیابی توسط ارائه دهنده و کتابدار بالینی پس از اجرای هر ژورنال کلاب ارزشیابی میگردد، سپس نقاط قوت و قابل اصلاح فرایند اجرای کتابدار بالینی در برنامه ژورنال کلاب شناسایی شده و در برنامه ژورنال کلاب بعدی اعمال می گردد.

8.. در پایان هر نیمسال علاوه بر جمع بندی ارزشیابی ژورنال کلابها از عوامل مرتبط شامل مدیران گروههای آموزشی، دستیاران و... ارزشیابی پایانی انجام و به شکل دورهای در برنامهریزی ژورنال کلابهای نیمسال بعدی اعمال می شود.