آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی

کدپستی: 67146-73159

صندوق پستی: 67145-1619

تلفن تماس: 08338369854-08338358823

فکس: 08338357778

ایمیل:‌lib-help@kums.ac.ir

google map