واحد امانت کتب، نشریات و پایگاه عرضه اطلاعات:

شنبه پنجشنبه: ۸ صبح تا ۲۰

سالن مطالعه:

همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۴ نیمه شب