دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / صفحات / وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

ردیف

نام دانشگاه

آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی

1

اراک

http://centlib.arakmu.ac.ir

2

ارتش

http://lib.ajaums.ac.ir

3

اردبیل

http://arums.ac.ir

4

ارومیه

http://centlib.umsu.ac.ir

5

اصفهان

http://centlib.mui.ac.ir

7

اهواز

http://centlib.ajums.ac.ir

8

ایران

http://centlib.iums.ac.ir

9

ایلام

http://centlib.medilam.ac.ir

10

آبادان

http://centlib.abadanums.ac.ir

11

بابل

http://centlib.mubabol.ac.ir

12

بجنورد

http://centlib.nkums.ac.ir

13

البرز

http://centlib.abzums.ac.ir

14

بم

http://centlib.mubam.ac.ir

15

بندر عباس

http://centlib.hums.ac.ir

16

بوشهر

http://centlib.bpums.ac.ir

17

بیرجند

http://centlib.bums.ac.ir

18

تبریز

http://centlib.tbzmed.ac.ir

19

تربت حیدریه

http://centlib.thums.ac.ir

20

تهران

http://centlib.tums.ac.ir

21

جهرم

http://centlib.jums.ac.ir

22

جیرفت

http://centlib.jmu.ac.ir

23

دزفول

http://centlib.dums.ac.ir

24

رفسنجان

http://centlib.rums.ac.ir

25

زابل

http://centlib.zbmu.ac.ir

26

زاهدان

http://centlib.zaums.ac.ir

27

زنجان

http://centlib.zums.ac.ir

28

سبزوار

http://centlib.medsab.ac.ir

29

سمنان

http://centlib.semums.ac.ir/

30

شاهرود

http://centlib.shmu.ac.ir 

31

شوشتر

http://centlib.shoushtarums.ac.ir

32

شهر کرد

http://centlib.skums.ac.ir

33

شهید بهشتی

http://centlib.sbmu.ac.ir

34

شیراز

http://centlib.sums.ac.ir

35

علوم بهزیستی و توانبخشی

http://centlib.uswr.ac.ir

36

فسا

http://centlib.fums.ac.ir

37

قزوین

http://centlib.qums.ac.ir

38

قم

http://centlib.muq.ac.ir

39

کاشان

http://centlib.kaums.ac.ir

40

کردستان

http://centlib.muk.ac.ir

41

کرمان

http://centlib.kmu.ac.ir

42

کرمانشاه

http://centlib.kums.ac.ir

43

گلستان

http://centlib.goums.ac.ir

44

گناباد

http://centlib.gmu.ac.ir

45

گیلان

 

46

لرستان

http://centlib.lums.ac.ir

47

مشهد

http://centlib.mums.ac.ir

48

نیشابور

http://centlib.nums.ac.ir

49

همدان

http://centlib.umsha.ac.ir

50

یاسوج

http://centlib.yums.ac.ir

51

یزد

http://centlib.ssu.ac.ir