دستاورد زنان هیأت علمی

دستاوردهای علمی و پژوهشی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   ٪3۵درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را بانوان تشکیل می دهند.

تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 475 نفر میباشد که از این تعداد، 166 نفر خانم هستند. در بین اعضای هیأت علمی خانم یک نفر دارای مرتبه استادی، 29 نفر دارای مرتبه دانشیاری، 109 نفر دارای مرتبه استادیاری و 27 نفر دارای مرتبه مربی است.

زنان۱

 

زنان۲

 

افتخارات و دستاوردهای بانوان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

-   کسب رتبه 5درصد برتر توسط 2 نفر

-ریاست دانشکده داروسازی

-ریاست2 مرکز تحقیقاتی دانشگاه

-۸ مورد ثبت اختراع از مجموع 143اختراع ثبت شده

-کسب بالاترین شاخص h(h- index=23) در بین محقیقن دانشگاه

درصد توزیع شاخص های h:

زنان۳

 

-چاپ 16درصداز کل مقالات ISI دانشگاه

زنان۴

-چاپ 19درصد از کل مقالات اسکاپوس دانشگاه

   زنان۵

-اختصاص 14 درصد از کل استنادات از مقالات ISI

زنان۶

-اختصاص 17 درصداز کل استنادات از مقالات اسکاپوس

زنان۷