برای دریافت آمار کارکنان و معرفی بخش های مختلف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی می توانید به منوی درباره ما و به زیرمنوی معرفی همکاران مراجعه فرمائید و در خصوص آمار و گزارشات مربوط به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی  می توانید به آدرس: https://arian.kums.ac.ir/?libname=Centeral مراجعه فرمائید.