برنامه مشاوره اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی

      کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای فعالیت‌ها و خدمات آموزشی و پژوهشی خود اقدام به ارائه خدمت مشاوره اطلاعاتی نموده است، تا بتواند دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان این دانشگاه را در تمامی مراحل فرایند آموزشی و پژوهشی آنان و استفاده از منابع اطلاعاتی و ابزارهای پژوهشی مختلف و یا چگونگی انتشار نتایج پژوهشی ایشان یاری نماید. در حال حاضر این خدمت به صورت مشاوره حضوری و غیرحضوری از طریق ارسال فرم مشاور اطلاعاتی به آدرس ایمیل ارائه می‌شود.

 

موضوع

مشاور

زمان

مکان

پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو

آقای فرض اله عزیزی

روزهای دوشنبه ساعت 18-14

کتابخانه مرکزی

پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو

آقای فرض اله عزیزی

روزهای چهارشنبه ساعت 12-9

دانشکده دندانپزشکی

کتب چاپی

آقای عزیز محمدی

روزهای یکشنبه از ساعت 14-8

کتابخانه مرکزی

مقالات و پایان نامه‌ها

آقای علی منتظری

تمامی روزهای سه شنبه از ساعت 14-8

کتابخانه مرکزی

انتشار نتایج پژوهشی

خانم گیتی زنگنه مهر

تمامی روزهای هفته از ساعت 12-9

کتابخانه مرکزی