دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کاربران کتابخانه‌های دانشگاه

برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کاربران کتابخانه‌های دانشگاه

عنوان خدمت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کاربران کتابخانه‌های دانشگاه 

نوع خدمت: آموزشی

شرح خدمت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی منابع اطلاعات الکترونیکی ویژه کاربران (هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران) کتابخانه‌های دانشگاه

مدارک لازم برای انجام خدمت: عضویت در سامانه پژوهان

نام کارشناس: خانم ویدا ملکیان

تلفن تماس: 083-38369852

مراحل گردش کار:

۱. رجوع شرکت کنندگان به تقویم آموزشی در سایت کتابخانه مرکزی به آدرسhttps://centlib.kums.ac.irar

۲. ثبت نام شرکت کنندگان در کارگاه انتخابی در سامانه پژوهان

۳. حضور شرکت کنندگان در زمان مقرر در محل برگزاری و شرکت در کارگاه

۴. تایید ثبت نام شرکت کنندگان در سامانه پژوهان توسط کارشناس

عنوان و لینک سامانه مربوطه: http://research.kums.ac.ir/general/homePage.action

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور: http://research.kums.ac.ir/general/homePage.action