دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / ثبت اطلاعات در پایگاه انتشار نتایج پژوهش‌های کشور

ثبت اطلاعات در پایگاه انتشار نتایج پژوهش‌های کشور

عنوان خدمت:  ثبت اطلاعات در پایگاه انتشار نتایج پژوهش‌های کشور

شناسه:

نوع خدمت:  پژوهشی

شرح خدمت:

بارگذاری پیام های مورد تایید در سامانه انتشار نتایج پژوهش های کشور

مدارک لازم برای انجام خدمت: کارشناس پژوهش

نام کارشناس: گیتی زنگنه مهر

تلفن تماس: 38369851

مراحل گردش کار:  

1- دریافت فرم نگارش پیام پژوهشی از طرف کارشناس پژوهشی دانشکده ها/ مراکز از طریق سامانه پژوهان

2- چک کردن پیام پژوهشی از نظر نحوه نگارش صحیح و منطبق با معیارهای وزارت متبوع

3- درصورت تایید پیام ارسال به معاونت جهت ادامه روند تسویه و در صورت عدم تایید ارسال به کارشناس پژوهشی دانشکده ها/ مراکز جهت انجام اصلاحات لازم از طریق سامانه پژوهان

4- بارگذاری پیام های مورد تایید در سامانه انتشار نتایج پژوهش های کشور

عنوان و لینک سامانه مربوطه: پایگاه انتشار نتایج پژوهش های سلامت کشور

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور: راهنما و شیوه نامه های مربوطه بر روی سایت مدیریت اطلاع رسانی پزشکی قرار دارد.