دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

عنوان خدمت: ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

شناسه: ۱6052586100

نوع خدمت: آموزشی -پژوهش

شرح خدمت:ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی و پایگاههای اطلاعاتی تهیه شده توسط وزارت بهداشت به صورت online

مدارک لازم برای انجام خدمت: 

نام کارشناس :فریده تکلو

شناسه خدمت       شناسنامه خدمت: مشاهده

فرایند خدمت   فرایند خدمت: مشاهده

فرم نظرسنجی    فرم نظرسنجی: مشاهده

عنوان و لینک سامانه  عنوان و لینک سامانه مربوطه:   سامانه کتابخانه دیجیتال  diglib.kums.ac.ir

ایمیل  ایمیل:

تلفن   تلفن تماس: 08338363171

 کدپستی  کدپستی: 73159-67146