دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / دسترسی به پایان نامه‌های چاپی

دسترسی به پایان نامه‌های چاپی

عنوان خدمت: دسترسی به پایان نامه‌های چاپی

نوع خدمت: پژوهشی

شرح خدمت:

همه کاربران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (اعم از دانشجو، اعضاء هیأت علمی، کارمندان و .....) می‌توانند حضوراً از پایان نامه‌های موجود در کتابخانه استفاده نمایند.

پایان نامه‌ها در کتابخانه مرکزی امانت داده نمی‌شوند اما مطالعه و یادداشت برداری در محل کتابخانه مرکزی امکان‌پذیر است.

ارائه خدمات کپی و دسترسی به فایل الکترونیکی پایان نامه‌ها به متقاضیان به عهده کتابخانه مرکزی است.

تهیه کپی از صفحات مجاز (چکیده، فهرست مندرجات، منابع و ضمایم) پس از پرداخت هزینه مربوطه با هماهنگی و نظارت کتابدار بخش امکان‌پذیر است.

دسترسی به پایان نامه‌هایی که کادر آموزشی، نویسنده مسئول یا راهنمای آن بوده‌اند، محدودیت ندارد.

مدارک لازم جهت ارائه خدمت: ارائه کارت عضویت هیأت علمی و دانشجویی به ترتیب برای کادر آموزشی و دانشجویان و یا معرفی‌نامه معتبر از سازمان مربوطه به فرد متقاضی برای  استفاده از پایان نامه‌ها ضروری است.

نام کارشناس: شراره مخصوصی

تلفن تماس: 38369854-083

مراحل گردش کار:

حضور مراجعان برای استفاده از پایان نامه‌های چاپی در کتابخانه ضروری است.

در بخش پایگاه عرضه اطلاعات و بخش امانت، سیستم‌هایی برای جستجو قرار دارد مراجعان با جستجو در برنامه جامع کتابخانه پایان نامه مورد نظر را انتخاب کرده و شماره راهنمای پایان نامه را به کتابدار بخش نشریات و پایان نامه‌ها ارایه می‌نمایند.